Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ДОКЛАД на Проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли

ДОКЛАД на Проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли

ДО                                                              

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ


ДОКЛАД


От Владимир Димитров Христов  - Председател Общински съвет Симитли

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Във връзка с публикуването на Проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли на страницата на Община Симитли на 27.03.2020г., Ви уведомявам, че към днешна дата не са постъпили други предложения, следователно внасям за разглеждане горецитирания проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли обявен на страницата на Община Симитли.       

  В процеса на изработване на Проекта беше обявена дата 15.04.2020г. с начален час 10:00 часа за провеждане на обществена консултация с граждани и юридически лица. При проведеното обществено обсъждане не бяха направени нови предложения, различни от Проекта.  


Председател на ОбС – Симитли : …………….........                                                       

/Владимир Христов/