Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До Георги Славчов Кипров Ул."Христо Татарчев" №24, ет.3, ап.10 гр.Благоевград

До Илия Славчов Кипров с.Полето

До Лили Тимова Стоймирова гр.София - столична ж.к. Люлин, бл.323, вх.Г, ет.1, ап.67

До Никола Петров Костурков с.Полето

До Божурка Петрова Стоименова гр.Благоевград ул."Трифон Кунев" №3, ет.1, ап.1

До Георги Костадинов Спасов гр.Перник ул."Юрий Гагарин" №37, вх.В, ет.7, ап.69

До Анна Костадинова Димитрова гр.Перник ж.к.Тева, бл.5, ет.6, ап.23

До Димитър Асенов Костурков гр.Варна ул."Тодор Влайков" №53, вх.В, ет.8, ап.72

До Христо Асенов Костурков гр.Перник ул."Витоша" №48А

До Любка Кирилова Велева гр.Перник ул."Отец Паисий" №1, вх.Б, ет.6, ап.34

До Спас Стоймиров Костурков гр.Перник ул."Кракра" №25, вх.Б, ет.1, ап.10

По повод заявление вх.№ 92-00-725/17.12.2019г. от Божурка Петрова Стоименова, насл.на Стоймир Костурков постоянен адрес: ул."Трифон Кунев" № 3, гр.Благоевград.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №82/04.03.2020 год.

на Кмета на община Симитли за допълване на одобрен кадастрален план от заявителя; Божурка Петрова Стоименова, насл. на Стоймир Спасов Костурков, допълване на одобрения със Заповед № 778/11.09.2001г. Кадастрален план и Заповед №2881/02.07.1963г. регулационен план на с.Полето, община Симитли, с границите на имот №416, –по КАФЯВИЯ цвят на приложената към тази заповед скица неразделна част от заповедта.

На основание § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта се съобщава на заинтересованите по реда на АПК.

На основание § 4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

.

Кмет:...................................

        /Апостол Апостолов/

вм/вм