Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони."

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година

ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

На 16.05.2019 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.005-0011 – C01 , по Оперативна програма "Програма за развитие на селските райони", Приоритетнa ос "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С договора ще се финансират дейностите по проект „Изграждане на физкултурен салон на територията на СУ "Св. Св. Кирил и Методиий", с местоположение: ПИ 179, кв. 11 по плана на с. Крупник, община Симитли". Общата стойност на проекта: 487 935.30      лв., от които 414 745.01са финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 73 190.29 лв. са национално съфинансиране.

Проектът предвижда изграждане на учебна спортна зала на едно ниво с прилежащи обслужващи помещения, с общо РЗП 578, 84 кв.м. Помещенията, с които ще разполага сградата, са: спортна зала със светли размери 2370 см. / 1765 см. и височина 820 см., склад за спортни съоръжения, санитарен възел за посетители и ученици, две съблекални. В залата ще могат да се провеждат занятия и спортни мероприятия по волейбол и баскетбол. Предвижда се разполагане на мобилни трибуни с капацитет от около 140 места.

Проектът има за цел да подобри условията за живот на населението, като му осигури достъп до качествено образование и грижа към подрастващите. Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на целите на Община Симитли за изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за училищно обучение и възпитание на всички деца.

Резултатите, които ще бъдат постигнати с реализирането на проекта, са:

- Подобрена техническа материална спортна база в СУ „СВ. Св. Кирил и Методий" с. Крупник;

- Осигурен комфортен и безопасен достъп на подрастващите ученици до място за спорт и обучение;

- Успешно социално  приобщаване на децата и задържането им в учебната институция, чрез подсигуряване на качествена, достъпна и безопасна среда за образование и спорт;

- Подобрена материалната база в училището и предоставени възможности за провеждане на учебни и извънучебни спортни дейности, които да повишат интереса на подрастващите към здравословен начин на живот, здравето и спортното образование, като добавена стойност и да мотивира децата да останат в училище;

-  Рационално използване на природните ресурси и опазване на околната среда.