Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало COVID-19 З А П О В Е Д № 172 /02.05.2020г.

З А П О В Е Д № 172 /02.05.2020г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

ПК 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231

З А П О В Е Д

№ 172/02.05.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с обявеното с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. извънредно положение, свързано с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, в изпълнение на Заповед РД-01-247/01.05.2020г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или други средства, покриващо носа и устата.

2.Контрол по изпълнение на Началника на ПУ – Симитли, кметове и кметски наместници на територията на общината, зам.-кмет за сведение и изпълнение.

 

 

ВрИД КМЕТ: ...........................................

/Юлиан Мишев/

Съгласно Заповед № 587/19.12.2019 г.

на Кмета на община Симитли