Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

 

Кирил Георгиев Качев

обл.Благоевград

гр.Благоевград

ул."Цар Иван Асен"№2

По повод заявление с вх.№ 92-00-664/13.11.2019г. от Стефка Николова Аврамова

Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от „ГЕОНИКС" ЕООД гр.София за допълване /поправка/ границите на имот плсн. № 926 с площ от 907.2м² по плана на кв.Ораново общ.Симитли и е съставен Акт за непълноти (грешки) в одобрен кадастрален план. Новообразуваният имот представлява собственост на н-ци на Димитър Христов Качев съгласно решение на ОСЗ гр.Симитли № А2590/06.06.2005г.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕЕПП".

Кмет :

/Апостол Апостолов/

пд/пд