Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало COVID-19 З А П О В Е Д № 97/ 13.03.2020 год.

З А П О В Е Д № 97/ 13.03.2020 год.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Пк 2730,гр.Симитли, ул."Хр. Ботев",тел.0748/72138,72157,факс0748/72231

З А П О В Е Д

№ 97/ 13.03.2020 год.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.29 и чл.63 от Закона за здравето, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и обявяването на извънредно положение на територията на страната

И З М Е Н Я М:

1. Заповед № 89/ 09.03.2020 г. на Кмета на Община Симитли, като променям

състава на Общински кризисен щаб за предприемане мерки против разпространението на COVID-19 в състав:

Председател: Апостол Апостолов- Кмет на община Симитли;

Зам. председател: Юлиан Мишев- Зам. Кмет по икономика и стопанска дейност на община Симитли;

Секретар: Таня Георгиева – Мл.експерт ОМП и КИ в ОбА –Симитли;

и членове:

• Васил Петров- Началник ПУ – Симитли;

• Евгения Георгиева- Зам. Кмет на община Симитл;

• Боян Кондуров – Началник РСПБЗН – Благоевград;

• Представител на РЗИ – Благоевград;

• Представител на ЦСМП – Симитли;

• Гергана Стоименова- Секретар на Община Симитли;

• Таня Георгиева –Директор дирекция АПИО;

• Таня Скендерска –Гл. експерт Екология в ОбА –Симитли;

• Ивайло Гоцев – Гл. специалист СД -Община Симитли;

• Таня Янкова – Директор на СУ– гр. Симитли;

• Теменужка Матова- Директор на ОДЗ – гр. Симитли;

• Лиляна Качулска- Директор на СУ–с. Долно Осеново;

• Венцислав Кълбов- Директор на СУ– с. Крупник;

• Иванка Чакалска- Кмет на с. Крупник;

• Бисер Сегменов - Кмет на с. Долно Осеново;

• Георги Стефанов – Кмет на с. Черниче;

• Иван Манчев- Кмет на с. Полето;

• Благой Стефанов – Кмет на с. Брежани;

• Веселин Топузов – Кмет на с. Полена;

• Стефан Костов- Кметски наместник с. Ракитна;

• Теменужка Китанова- Кметски наместник с. Сенокос;

• Цветанка Илчова - Кметски наместник с. Мечкул;

• Гергана Гиздова- Кметски наместник с. Железница;

• Кирил Йосифов- Кмет на с. Градево;

• Живко Стаменов- Кметски наместник с. Брестово;

• Георги Митревски - Кметски наместник с. Сушица

При необходимост в заседанията на щаба ще се включват други експерти и представители на институции.

2. Възлагам на щаба да координира и контролира изпълнението на мерките, разпоредени със Заповед № 87, 88/ 09.03.2020 г. и Заповед № 96/13.03.2020 г. на Кмета на община Симитли, както и указанията на Областния и Националния оперативни щабове.

Контролът по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

Копие от заповедта да се връчи на гореспоменатите лица за сведение и изпълнение.

...................................................

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли

ТГ/ТГ