Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало COVID-19 З А П О В Е Д № 89 А /09.03.2020г.

З А П О В Е Д № 89 А /09.03.2020г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Пк 2730,гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев"№27, тел.0748/72138,72157,факс0748/7223,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

З А П О В Е Д

№ 89 А /09.03.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната

НАРЕЖДАМ:

1.Въвеждам следните ежедневни противоепидемични мерки на територията на община Симитли във връзка с превенция и дезинфекция:

1.1. Дезинфекциране на общинска администрация – Симитли и всички кметства на територията на община Симитли, както и домашния социален патронаж;

1.2. Дезинфекция на всички паркове, детски площадки, спирки и обществени места;

1.3. Дезинфекция на всички храмове на територията на община Симитли;

1.4. Дезинфекция на социални заведения на територията на община Симитли.

2.Забранява се достъпа до всички детски площадки на територията на община Симитли.

3.Заповедта да се съобщи на всички кметове на кметства и кметски наместници.

4. Контрола по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

 

 

КМЕТ: ............................

/Апостол Апостолов/