Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало COVID-19 З А П О В Е Д № 96/13.03.2020г.

З А П О В Е Д № 96/13.03.2020г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Пк 2730,гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев"№27, тел.0748/72138,72157,факс0748/7223,e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

З А П О В Е Д

№ 96/13.03.2020г.

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Симитли до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционни форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно- организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

II. Заповедта да се съобщи на всички кметове на кметства, кметски наместници, директорите на училища, детски ясли и детски градини, секретар на читалище „Св. Св. Климент Охридски" и всички читалища на територията на община Симитли и началника на ПУ- Симитли.

III. Срокът и обхвата на мерките на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

IV. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началника на ПУ- Симитли.

 

 

КМЕТ: ............................

/Апостол Апостолов/