Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, се добавя:

2.Поземлен имот с идентификатор 22753.41.5 (две две седем пет три точка четири едно точка пет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Присоето", целият имот с площ от 15109 кв.м. (петнадесет хиляди сто и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.41.7, 22753.41.6, 22753.41.92.

3. Поземлен имот с идентификатор 22753.37.11 (две две седем пет три точка три седем точка едно едно), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Големиновец", целият имот с площ от 20873 кв.м. (двадесет хиляди осемстотин седемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.37.149, 22753.37.12, 22753.37.159, 22753.31.105, 22753.37.9, 22753.37.10, 22753.37.8.

4. Поземлен имот с идентификатор 22753.6.18 (две две седем пет три точка шест точка едно осем), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гробо", целият имот с площ от 51008 кв.м. (петдесет и една хиляди и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.6.34, 22753.6.35, 22753.6.79, 22753.6.4, 22753.6.10, 22753.6.17, 22753.6.16, 22753.6.13, 22753.6.14.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище град Симитли, се добавя:

10. Помещения с № 1, 2, 3 и 5, находящи се в Едноетажна масивна сграда „Пансион", построена в УПИ ІХ, пл.сн. № 133, кв. 25 по плана на гр. Симитли, с обща площ на помещенията – 158,56 кв.м /сто петдесет и осем квадратни метра и петдесет и шест квадратни сантиметра/, при граници на помещенията, съгласно приложена схема-разпределение.

11.Поземлен имот с идентификатор 66460.312.9 (шест шест четири шест нула точка три едно две точка девет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гърбавец", целият имот с площ от 751 кв.м. (седемстотин петдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.312.11, 66460.312.14, 66460.312.10, 66460.312.8, 66460.311.645.

12.Поземлен имот с идентификатор 66460.312.14 (шест шест четири шест нула точка три едно две точка едно четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гърбавец", целият имот с площ от 1999 кв.м. (хиляда деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина", категория на земята: 7(седем), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор: 66460.312.15, 66460.318.15, 66460.318.14, 66460.312.10, 66460.312.9, 66460.312.11, 66460.312.13, 66460.312.16.

13.Поземлен имот с идентификатор 66460.321.4 (шест шест четири шест нула точка три две едно точка четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гърбавец", целият имот с площ от 805 кв.м. (осемстотин и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина", категория на земята: 8 (осем)., при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор: 66460.311.645, 66460.321.5, 66460.321.7, 66460.321.3.

14.Поземлен имот с идентификатор 66460.311.11 (шест шест четири шест нула точка три едно едно точка едно едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Гърбавец", целият имот с площ от 818 кв.м. (осемстотин и осемнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: 66460.311.10, 66460.311.645, 66460.311.12.

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква К. Землище с. Железница, се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 29146.99.977 (две девет едно четири шест точка девет девет точка девет седем седем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Заедни ниви", целият имот с площ от 2481 кв.м. (две хиляди четиристотин осемдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор: 29146.99.976, 29146.99.978, 29146.99.980.

IV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 1500 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,