Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало COVID-19 З А П О В Е Д № 87/09.03.2020 г.

З А П О В Е Д № 87/09.03.2020 г.

 ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

ПК 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231

 

З А П О В Е Д

№ 87/09.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с регистрирани на COVID-19 на територията на страната, в изпълнение на Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в т.ч. кина.

2. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика.

3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.

4. Заведенията на територията на Община Симитли да спазват регламентираното работно време до 23.00 ч.

5. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ресорните зам.-кметове и секретаря на общината.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Общината.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на УП – Симитли, кметове и кметски наместници на територията на общината, зам.-кметове, Секретар на общината за сведение и изпълнение.

 

 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли