Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало COVID-19 З А П О В Е Д № 88/09.03.2020 г.

З А П О В Е Д № 88/09.03.2020 г.


 ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ПК 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" № 27, тел. 0748/72138,72157, факс : 0748/72231

 

З А П О В Е Д

№ 88/09.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с регистрирани на COVID-19 на територията на страната, в изпълнение на Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Забранявам пазарния ден, провеждан всяка събота в гр. Симитли до второ нареждане.

 

Препис от заповедта да се връчи на Началника на УП – Симитли, за сведение и изпълнение.

 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли