Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че във връзка със Заповед №РД-01 -114/05.03.2020г. на Министър на здравеопазването се обявява грип на епидемия па 1ериторията на Република Бьлгария.считаио от 06.03.2020г.до 11.03.2020. включително .като се въвеждат следите противоепидемични мерки: 1. Медицинския персонал да работи с четирислойни маски:

2. Спиране на плановите операции и свижданията в лечебни те заведения.

3. Стриктно спазване на разпоредените противоепидемични мерки в лечебните заведения:

4. Прегледите на фебрилло болните да се извършват по домовете от обшопрактикуващи те лекари;

5. Спиране на детски, женски консултации и профилактични прегледи извършващи се оз общопрактикувашите лекари:

6. Спиране извършването на имунизации и реимунизации;

7. Извършване на сутрешен фил тър ог медицинските сестри в детските заведения и недопускане на болни деца от грип. ОРЗ и заразни заболявания.

К. Задължително проветряване и извършване на дезинфекция на под и повърхности в детски ге заведения.

9.1 (реустановявад се учебните занятия в училищата от 06.03.2020г. до 11.03.2020г.

включително.

10.Препоръчва се да бъдат преустановени учебни те занятия в университети те.

11 .Препоръчва се да бъдаi преустановени масови мероприядия, вкл.спортни и културни.

При промяна в обстановката ще бъдете уведомени веднага