Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СТАРТИРАНЕ НА НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА, ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ, СЧИТАНО ОТ 01.03.2020 г.

Процедурата е в съответствие с действащата нормативна уредба на МТСП и АСП и определя реда за избор на персонал във връзка с дейността на Община Симитли, в качеството й на доставчик на социалната услуга:

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ-С.ЖЕЛЕЗНИЦА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.Трудов договор за всички служители  

2.Сменен режим на работа, осигуряващ 24 часова грижа на лицата, настанени в ЦНСТ ПЛД - с. Железница

3. Общ брой места -  12 щатни бр.

 • Ø Ръководител/Социален работник на ЦНСТ – 1
 • Ø Трудотерапевт – 1
 • Ø Психолог – 1
 • Ø Медицински специалисти – 2
 • Ø Готвач – 1
 • Ø Санитари/Хигиенисти – 5
 • Ø Поддръжка материална база – 1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

1.Общи изисквания  за заемане на длъжностите в ЦНСТ:

 • · Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
 • · Готовност за работа по график
 • · Готовност за активно участие в дейности свързани обмяна на опит;
 • · Готовност за работа с лица с увреждания от специализирана институция и общността;
 • · Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

2.Специфични изисквания за заемане на длъжностите в ЦНСТ:

Ръководител на ЦНСТ/Социален работник

Образование –  висше, образователна степен бакалавър или магистър; 

Специалност – „Социални дейности“, „Социална педагогика“ или друга   специалност – хуманитарен профил;

Професионален опит – 3 год.

Управленски опит в управлението на хора и финанси, сферата на социални,образователни или други дейности (умения за управление на персонал, умения за планиране, бюджетиране, управление на изпълнението на дейността, умения за отчитане на дейността;) 

Отговаря за цялостната организация на дейността и работата в Центъра, трудовата дисциплина и изпълнението на задълженията на персонала, за качеството на социалната услуга, изпълнението на стандартите, провежданите мероприятия и спазването на строг санитарно-противоепидемичен режим съгласно чл. 40 и чл. 41 от ППЗСП. Участва в мултидисциплинарен екип по случай, води документация по методика и стандарти за предоставяне на социални услуги за лица с увреждания в ЦНСТ. Организира и урежда всички въпроси свързани с приемането, настаняването, престоя, изписването и дейностите по социална интеграция на лицата в Център за настаняване от семеен тип.

Изпълнява и функциите на социален работник.

Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност.

Умения за работа и взаимодействие с различни институции;

Допълнителни квалификации и опит са предимство;

Владеене на Microsoft Office, Internet;

Трудотерапевт

Образование – средно или висше;

Условие за стаж – няма, стажът и опита се считат за предимство;

Трудотерапевтът използва трудова дейност, съобразена с вида увреждане, фазите му и функционалното и психическо състояние на човека. Организира трудотерапевтичните мероприятия според индивидуалните възможности и личния избор на всяко лице. Подпомага лицата за постигане на промяна и развитие в личностен план, чрез използване на видове терапии, занимания, поддържане на дворното пространство пред ЦНСТ. Поддържа пряк контакт с потребителите и участва в процеса на хранене, лична хигиена и други видове дейности от ежедневието на потребители.

Психолог 

Образование – висше образователна степен бакалавър или магистър

Специалност - ,,Психология‘‘;

Професионален опит – 1 година;

Да е дееспособно лице; да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

Познания на нормативната уредба в областта на социалните услуги. Консултира персонала на услугата.

Участва в мултидисциплинарен екип и изготвянето на оценката на потребностите.

Осъществява психологическо консултиране на настанените лица съгласно индивидуалните планове за грижи.

Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност.

Владеене на Microsoft Office, Internet;

Медицински специалист

Образование – средно или висше;

Специалност – медицинска сестра, медицински фелдшер, доктор.

Професионален опит – 2 години.

Организира, ръководи, контролира и участва в медицинското обслужване на лицата в ЦНСТ. Осигурява приема на лекарства в съответствие с предписанието на лекар.

Осигурява подкрепа на лицата при развиване на хигиенни навици и формиране на умения по отношение на личната хигиена; хигиена на личното пространство; здравословно хранене; грижи за тялото и др.

Участва в ежедневните грижи на лицата.

Наблюдава здравословното състояние на лицата и при необходимост се обръща към личния лекар на лицето, спешна медицинска помощ и др. здравни услуги.

Допълнителни квалификации и опит са предимство.

Готвач

Образование – средно

Документ за правоспособност.

Условия за стаж – няма, стажът и опита се считат за предимство.

Отговаря на потребностите от организирана рационално приготвена храната, като спазва медицинските изисквания за технологията при приготвянето, както и стандартите съгласно чл. 40 от ППЗСП. Отговаря за пълното оползотворяване и влагане на хранителните продукти по количество и качества, съгласно съответната рецепта. Следи и използва рецептури, грамажи и нормите за влагане на продуктите и подправките в храната. Участва при разработването на менюто.

Санитар/Хигиенист

Образование – не се изисква;

Условие за стаж – няма, стажът и опита се считат за предимство;

Отговаря за поддържане на хигиената в ЦНСТ  и дворното пространство. Грижи се за лицата,, относно тяхната лична и битова хигиена. Почиства и дезинфекцира спалните помещения, коридорите, столовата, офиса и други прилежащи помещения в сградата. Изпълнява и функциите на хигиенист.

Поддръжка материална база

Образование – средно;

Условие за стаж – не се изисква;

Поддържа сградният фонд на ЦНСТ. Осигурява безопасност при ползването и цялостното поддържане на инвентара в ЦНСТ  в добро и годно за употреба състояние. Поддържа прилежащото дворно пространство в прилежен вид. Поддържа и при необходимост ремонтира инвентара на ЦНСТ.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с услугата.

Шофьорска книжка категория В е предимство.

Допълнителни умения и опит са предимство. 

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 1. Етап 1-ви: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица представили всички необходими документи. 
 1.  Етап 2- ри: Интервю 

Броят на персонала е изцяло съобразен с Методиката за определяне длъжностите в специализираните институции и социалните услуги в общността/утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012г. на Министъра на труда и социалната политика/ и Приложение №3Б за центровете за настаняване от семеен тип за лица с увреждания.

Настоящата процедура има за цел да:

 • · Регламентира процеса на избор на физически лица, притежаващи необходимата мотивация и желание за работа като персонал за предоставящ социални услуги в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция
 • · Подпомогне Община Симитли в осъществяването на избора на физически лица притежаващи необходимата квалификация, мотивация и желание за работата в ЦНСТ
 • · Изборът на персонал за предоставяне на услуги се провежда при спазване на реда и организацията, описан в настоящата процедура, като цялата документация, свързана с провеждането на конкурса се съхранява в Община Симитли, в сградата на Общинска администрация.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Заявление за кандидатстване - по образец – Приложение 1;

2. Автобиография (CV)  

3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец - Приложение 2;

4. Копие от диплома за завършено образование;

5. Копия от документи за допълнителна квалификация/удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./-при наличие на такива 

6. Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;

6. Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства-по образец - Приложение 3;

7. Други приложими документи/удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ,СРОК И МЯСТО

Документите на кандидатите се подават в срок от 24.02.2020г. до 28.02.2020г.включително, в сградата на Общинска администрация-Симитли, ет. 4, стая 407 – Общинско звено „Заведения за социални услуги“

Документи по образец може да получите в сградата на Общинска администрация - Симитли, ет. 4, стая 407 – Общинско звено „Заведения за социални услуги“, както и от интернет страница на община Симитли:

www.simitli.bg 

ВАЖНО!!! При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР

След приключване на срока за приемане на документи, в изпълнение на Заповед на Кмета на община Симитли, сформираната комисия ще извърши подбора на персонала. Подборът ще се извършва на два етапа:

Първи етап: Разглеждане на подадените документи.

Комисията разглежда подадените в срок за участие в конкурса документи и съставя протокол.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати до събеседване, както и датата, мястото и часа на провеждането му ще се обявяват на Информационното табло пред Сградата на Общинска администрация Симитли и в интернет страницата на Община Симитли - www.simitli.bg 

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати.

Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите са:

1.Мотивация за извършване на социална дейност с лица с увреждания;

2.Комуникативност и умения за общуване;

3.Специфични знания и умения;

4.Опит в работа с лица от целевите групи;

5.Опит в работа в екип

6.Организационни и управленски умения

7.Административен опит и познаване на нормативната база в социалната сфера

КЛАСИРАНЕ

За работата си, комисията ще състави протокол, който ще се утвърди от Кмета на Община Симитли.

Списък с класираните кандидати ще се обяви на сайта на Община Симитли

1.Заявление за кандидатстване - Приложение №1

2.Декларация за обработка на личните данни - Приложение №2

3.Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение - Приложение №3

 

Приложение: