Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността: „Здравен медиатор“ в Общинска администрация - Симитли

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образование – средно; 

- Принадлежност към общността, в която ще работи;

- Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност;

- Владеене на езика/ езиците на общността;

- Много добри комуникативни умения;

- Умения за работа с компютър- MS Word, Internet, електронна поща;

- Предимства: познания и/ или опит в социалната и здравната сфера;

- Висшето образование не е предимство.

 

ІІ. Допълнителни изисквания: готовност на кандидата да премине двуседмичен интензивен курс на обучение в Медицинския университет в София, който ще започне в края на месец март 2020 година.

ІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно.

ІV. Начин на провеждане на конкурса:

- преглед на представените от кандидатите документи; 

- интервю с одобрените на първия етап кандидати.

V. Документи за кандидатстване:

  • · Заявление (по образец);
  • · Автобиография;
  • · Копие от документи за завършено средно образование / задължително се представя, дори кандидата да има диплома за висше образование/;
  • · Мотивационно писмо.

VІ. Място и срок за подаване на документи:

Кандидатите за участие в конкурса подават документите си лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на общинска администрация – Симитли, гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27, всеки работен ден от 08.30-17.00 ч. в срок до 1 (един) месец, считано от датата на публикацията на обявата. Краен срок за подаване на документи 04.03.2020 г.

VІІ. Кратко описание на длъжността:

Ø Здравният медиатор е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и социалните служби. Той се ползва с уважението и доверието и на хората от общността, и на институциите и 
притежава необходимите знания, умения и компетентност за да върши своята високоотговорна работа. 
Ø преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и медицинския персонал по места;
Ø преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите по места;
Ø оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред ромското население;
Ø здравно образование на ромите и активна социална работа в общността;
Ø активна социална работа с уязвими групи.

VІІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ №27, както и на официалната интернет страницата на Община Симитли http://www.simitli.bg

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 13.03.2020 г. от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация Симитли.


АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли