Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ЗАПОВЕД № 61/17.02.2020г

ЗАПОВЕД № 61/17.02.2020г

ЗАПОВЕД № 61/17.02.2020г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.125, ал.1 от Закона за горите, чл. 133, т.7 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.8, ал.1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.

ЗАБРАНЯВАМ:

1 .Пашата на селскостопански животни в частни имоти на граждани (лозя, овощни градини, люцерни и други посевни площи) във всички землища на общината.

2. Пашата на селскостопански животни в държавни горски територии, съгласно писмо с изх. № 06-00-4/3 0.01.2020г. на директора на ТП „Държавно горско стопанство Симитли" (Приложение 1), наш вх. № 24-00- 11/31.01.2020г..

3. Пашата на селскостопански животни в общински горски територии, по землища и отдели, съгласно Горскостопански план на горите и земите в горски територии, собственост на Община Симитли в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Симитли" (Приложение 2).

4.Забранява се пашата на селскостопански животни без пастир и нощна паша на животни.

На нарушителите ще се търси наказателна отговорност, съгласно действащото законодателство.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на: - кметовете и кметските наместници по населените места;

- на служителите на отдел „Управление на горски територии и земеделски земи на Община Симитли";

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на общината, отговорниците на стада на всички длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Приложение: Съгласно текста.