Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 22753.23.55 (две две седем пет три точка две три точка пет пет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Горно Осеново", целият имот с площ от 1333 кв.м. (хиляда триста тридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята при неполивни условия: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.12.86, 22753.23.54.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище град Симитли, се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 66460.35.12 (шест шест четири шест нула точка три пет точка едно две), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Юрето", целият имот с площ от 2076 кв.м. (две хиляди и седемдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Лозе", категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.35.13, 66460.35.14, 66460.35.15, 66460.35.7, 66460.35.6, 66460.31.632.

2.Поземлен имот с идентификатор 66460.97.11 (шест шест четири шест нула точка девет седем точка едно едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Дрено", целият имот с площ от 943 кв.м. (деветстотин четиридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Лозе", категория на земята при неполивни условия: 5 (пет), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.97.13, 66460.97.14, 66460.97.15, 66460.97.12, 66460.97.9, 66460.97.10.

3.Поземлен имот с идентификатор 66460.105.21 (шест шест четири шест нула точка едно нула пет точка две едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Джоковци", целият имот с площ от 4004 кв.м. (четири хиляди и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята при неполивни условия: 7(седем), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор: 66460.105.20, 66460.105.129, 66460.105.23, 66460.105.22, 66460.105.125, 66460.102.125, 66460.104.113.

4.Поземлен имот с идентификатор 66460.35.15 (шест шест четири шест нула точка три пет точка едно пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Юрето", целият имот с площ от 5375 кв.м. (пет хиляди триста седемдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Лозе", категория на земята при неполивни условия: 9 (девет), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.84.632, 66460.35.22, 66460.35.632, 66460.35.26, 66460.35.17, 66460.35.16, 66460.35.7, 66460.35.6, 66460.35.12, 66460.35.14.

5.Поземлен имот с идентификатор 66460.98.37 (шест шест четири шест нула точка девет осем точка три седем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Селището", целият имот с площ от 1595 кв.м. (хиляда петстотин деветдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Лозе", категория на земята при неполивни условия: 5 (пет), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.98.38, 66460.98.39, 66460.98.36, 66460.98.110.

6.Поземлен имот с идентификатор 66460.105.23 (шест шест четири шест нула точка едно нула пет точка две три), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Джоковци", целият имот с площ от 4402 кв.м. (четири хиляди четиристотин и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята при неполивни условия: 7 (седем), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.105.129, 66460.106.125, 66460.106.22, 66460.105.125, 66460.105.22, 66460.105.21, 66460.105.20.

7.Поземлен имот с идентификатор 66460.97.6 (шест шест четири шест нула точка девет седем точка шест), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Дрено", целият имот с площ от 988 кв.м. (деветстотин осемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Лозе", категория на земята при неполивни условия: 5 (пет), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.36.108, 66460.97.7, 66460.98.108, 66460.97.5.

8.Поземлен имот с идентификатор 66460.98.44 (шест шест четири шест нула точка девет осем точка четири четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Селището", целият имот с площ от 1235 кв.м. (хиляда двеста тридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Лозе", категория на земята при неполивни условия: 5 (пет), при граници на имота: 66460.98.45, 66460.98.42, 66460.98.43, 66460.98.110, 66460.98.33, 66460.98.32.

9.Поземлен имот с идентификатор 66460.184.5 (шест шест четири шест нула точка едно осем четири точка пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Калина Могила", целият имот с площ от 7352 кв.м. (седем хиляди триста петдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя", категория на земята при неполивни условия: 10 (десет), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 66460.184.6, 66460.183.361, 66460.241.269, 66460.184.2, 66460.184.3, 66460.184.4.

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква З. Землище с. Полена, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 57162.59.3 (пет седем едно шест две точка пет девет точка три), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сухата река", целият имот с площ от 500 кв.м. (петстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 57162.56.100, 57162.59.1, 57162.59.2, 57162.51.120.

2. Поземлен имот с идентификатор 57162.59.4 (пет седем едно шест две точка пет девет точка четири), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сухата река", целият имот с площ от 3566 кв.м. (три хиляди петстотин шестдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор 57162.59.2, 57162.51.120, 57162.56.100, 57162.59.1, 57162.59.6, 57162.59.5.

3.Поземлен имот с идентификатор 57162.59.6 (пет седем едно шест две точка пет девет точка шест), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Сухата река", целият имот с площ от 3183 кв.м. (три хиляди сто осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор 57162.59.4, 57162.56.100, 57162.58.3, 57162.59.7, 57162.59.5.

IV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 440 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

 

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,