Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

 

Петър Ангелов Алексов

Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул."Славянска"№16

Николай Ангелов Милчов

Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул."Славянска"№14

Горица Ангелова Димитрова

Област Кюстендил гр.Кюстендил кв.Запад №100 ет.8,ап.31

Мария Ангелова Кюпова

Област Благоевград,община Симитли,с.Крупник ул."Пирин" №3

Цветанка Христова Йорданова

гр.Благоевград ул. "Климент Охридски" №55 вх.Б ет.2

Ангел Христов Димитров

гр.Благоевград ул."Шар Планина" №5 ет.2,ап.4

Христо Максимов Стоилов

Област Благоевград,община Симитли,с.Полето.

Росица Максимова Апостолова

Област Благоевград,община Симитли,с.Черниче ул."Рила" №6

Димитър Кирилов Георгиев

Област Благоевград,община Симитли,с.Полето

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 575 / 13.12.2019г. на Кмета на Община гр.Симитли за допълване / поправка / на границите на имот пл.сн.№251,с площ от 2749.8 кв.м. по кадастралния план на с.Полето,гр.Симитли одобрен със Заповед № 778 / 11.09.2001г. по заявление с вх.№ 92-00-611 / 22.10.2019г. от Ангел Христов Димитров.

На основание & 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г на МРРБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта подлежи на обжалване чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

Приложение: копие от заповедта.

 

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/

ИГ/ИГ