Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

ПРОЕКТ на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

ПРОЕКТ

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,

за 2020г.

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли за периода от 2015г. до 2020 година включително.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно "в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин".

Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Симитли .

Основният ангажимент на Община Симитли е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. Но за да може Община Симитли да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси и др.

Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА

А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:

При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.

V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

А. Землище с. Долно Осеново:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Б. Землище с. Градево:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

В. Землище с. Полето:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Г. Землище гр. Симитли:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Д. Землище с. Брежани:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Е. Землище с. Крупник:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Ж.Землище с.Сушица:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

З.Землище с.Полена:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

И. Землище с. Ракитна:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Й. Землище с. Мечкул:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

K. Землище с. Железница:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Л. Землище с. Сенокос:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

VIІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

VІIІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.

При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.

IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА

§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

по ред

Вид дейност Прогнозен резултат в лв.

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Отдаване под наем на имоти 10 000

2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 10 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост 20 000

Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Продажба на имоти-общинска собственост 50 000

2. Учредени вещни права 10 000

Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 60 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ 80 000

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1. За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 10 000

2. За оценки 10 200

3. За обявления 10 000

4. За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 10 000

5.

ВСИЧКО РАЗХОДИ 40 200