Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

Господин Христов,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:

5. Урегулиран поземлен имот ¬ХІ (единадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 6 (шести), целият имот с площ от 1091,50 кв.м. (хиляда деветдесет и един кв.м. и петдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Север – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 6 и УПИ VІІ, кв. 1а; Изток – УПИ VІІ, кв. 1; Юг –пешеходна алея; Запад – улица.

4. Урегулиран поземлен имот ¬ХІІ (дванадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 6 (шести), целият имот с площ от 511,70 кв.м. (петстотин и единадесет кв.м. и седемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за "Жилищно строителство", с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Север – УПИ ХІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 6; Изток – УПИ VІІ, кв. 1а; Юг –УПИ ХІ, пл. сн. № 1437, кв. 6; Запад – улица.

II. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:

5.Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №543 (петстотин четиридесет и трети), целият имот с площ от 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., Заповед за допълване №464/03.10.2019г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Североизток – др.терен в строителните граници; северозапад – улица; югоизток – др.терен в строителните граници; югозапад – др.терен в строителните граници, по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли.

6. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №341 (триста четиридесет и първи), целият имот с площ от 246,88 кв.м. (двеста четиридесет и шест квадратни метра и осемдесет и осем квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., допълнен със Заповед №1074/2014г., допълнен със Заповед №447/20.09.2019г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Изток – др.терен в строителните граници- за озеленяване; запад – др.терен в строителните граници- за озеленяване; север – др.терен в строителните граници- за озеленяване; юг – ПИ с пл.сн.№488 и ПИ с пл.сн.№370, по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново.

III. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:

2. Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) с пл.сн.№№№159,164,165 (сто петдесет и девети, сто шестдесет и четвърти и сто шестдесет и пети), находящ се в кв. 17 (седемнадесети), целият имот с площ от 2011,80 кв.м. (две хиляди и единадесет квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра), по регулационния и кадастрален план на с. Железница, одобрен със Заповед № 50/1990г., изменен със Заповед №310/23.07.2019г., допълнен със Заповед №485/17.10.2019г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 29146, при граници и съседи на имота: Северозток – край на регулацията; северозапад – УПИ І – за детска площадка; югоизток – улица; югозапад – УПИ V с пл.сн.№160, кв.17, по регулационния и кадастрален план на с.Железница.

3. Урегулиран поземлен имот ¬ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 16 (шестнадесети), целият имот с площ от 12075,34 кв.м. (дванадесет хиляди и седемдесет и пет квадратни метра и тридесет и четири квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрено с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, изменен със Заповед №498/24.10.2019г. на Кмета на Община Симитли, отреден за "Многофункционална зона", с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Североизток – УПИ ІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 16; Югоизток – улица; Югозапад – УПИ І, пл. сн. № 1437, кв. 16; Северозапад – улица.

IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква З. Землище с. Полена, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 57162.78.10 (пет седем едно шест две точка седем осем точка едно нула), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Колар", целият имот с площ от 2849 кв.м. (две хиляди осемстотин четиридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята при неполивни условия: 6 (шест), при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 57162.78.59, 57162.78.11, 57162.78.6, 57162.78.5, 57162.78.9.

V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 43 лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 33 890 лв.

VI. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,