Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е -  П  О  К  А  Н  А

за представяне на оферти за „пряко договаряне“ по чл. 18, ал.1, т.13,  съгласно чл. 182, ал. 1, т.5 от Закона за обществените поръчки

с възложители по чл.5, ал.2,т.9 и т.13 от ЗОП и възложители по чл.49, ал.2, т.2 от ЗУСЕСИФ (ПМС 160/01.07.2016 г.) 


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със стартиране изпълнението на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, Договор №  BG05M9OP001-2.018-0010-2014BG05M2ОР001-С01,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с бенефициент ОБЩИНА СИМИТЛИ и партньори: Детска градина „Радост“ град Симитли, Детска градина – с. Долно Осеново, Сдружение „Активни младежи“, Сдружение „Коматиница“.

Моля да представите оферти за извършване на следните доставки и услуги с предмет и възложители, както следват: Тук: