Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

 

Кирка Ангелова Милчова

Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул."Славянска"№16

Мария Ангелова Кюпова

Област Благоевград,община Симитли,с.Крупник ул."Пирин" №3

Цветанка Христова Йорданова

гр.Благоевград ул. "Климент Охридски" №55 вх.Б ет.2

Ангел Христов Димитров

гр.Благоевград ул."Шар Планина" №5 ет.2,ап.4

Люба Кирилова Стоилова

Област Благоевград,община Симитли,с.Полето.

Димитър Кирилов Георгиев

Област Благоевград,община Симитли,с.Полето

Снежана Иванова Младенчева

гр.Благоевград Ж.К.Еленово №136 ет.2,ап.4

Георги Иванов Георгиев

Гр.Благоевград Ж.К.Запад №12 ет.5,ап.15

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. 251 , от кадастралния план на с.Полето, гр.Симитли, одобрен със Заповед № 778 /11.09.2001г. по молба с вх.№ 92-00-611 / 22.10.2019г. от Ангел Христов Димитров

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКE".

Съгласно Решение на Обс. № 1124/25.09.2019г.....................

ВрИД КМЕТ : /Ю.Мишев/

ИГ/ИГ