Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До  

Райна Крумова Качева

ул. “Обел” № 8, ет.4, ап.7

гр.Благоевград

Уведомявам  Ви, че е издадена Заповед № 529/ 18 .11. 2019 г. за одобряване на ПУП – ПЗ - план  за застрояване за  промяна предназначението за „Склад за хранителни и нехранителни стоки  и магазин ” на  поземлен имот планоснимачен  № 012008,   местност ”Блатото”,     землище на  с.Крупник / съседен на Вашия наследствен имот № 40052.12.9 /. Възложител: „БРАВА ГРУП ИНВЕСТ“  ЕООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

 

 

ЕШ Кмет  .....................................

/ Ап.Апостолов /