Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Д Е К Л А Р А Ц И Я - С Ъ Г Л А С И Е

Д Е К Л А Р А Ц И Я - С Ъ Г Л А С И Е

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СИМИТЛИ

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  -  С Ъ Г Л А С И Е

 

Долуподписаният/ата ,ЕГН: , притежаващ/а  л.к.№ ………………………., издадена на ………………………. от МВР-…………………….., с Постоянен адрес ср./с. ……………………………, ул./ж.к №…., бл. ….., ет. ….., ап. …..

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ

Съгласен съм да бъда предложен за кандидат за съдебен заседател за Районен съд Благоевград

                

 

С уважение: ……………………….

/дата, месец, година/


гр.Симитли