Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ

Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СИМИТЛИ

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ

Долуподписаният/ата ,

ЕГН: , притежаващ/а л.к.№ ............................, издадена на

............................ от МВР-.........................., с

Постоянен адрес ср./с. ................................., ул./ж.к

№...., бл. ....., ет. ....., ап. .....

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ

- Не съм съдебен заседател в друг съд;

- Не съм общински съветник от съдебния район на Окръжен съд Благоевград;

- Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд Благоевград.

 

С уважение: ............................

 

/дата, месец, година/

гр.Симитли