Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Заявление

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

СИМИТЛИ

 


З А Я В Л Е Н И Е
от

,
ЕГН: , притежаващ/а  л.к.№ ………………………., издадена на 
………………………. от МВР-……………………..,
с Постоянен адрес гр./с. ……………………………, ул./ж.к
№…., бл. ….., ет. ….., ап. ….., тел. за контакт ………………………………


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗСВ заявявам, че желая да бъда включен в списъка с кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Благоевград.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обърне за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;9 10 11

 Забележка: За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който е на възраст между 21 и 68 години, има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства, има завършено най-малко средно образование, не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и не страда от психически заболявания.Съдебен заседател не може да бъде лице, което е съдебен заседател в друг съд, е общински съветник от съдебния район, за който е избран, участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

…….                         

ÂÂ С уважение: ………………………./дата, месец, година/
гр.Симитли