Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Обявление-Зап.-доп.

Обявление-Зап.-доп.

До

 

Павлина Александрова Тасева

гр.Благоевград ул."Костур" №11

Стефан Александров Деничин Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул."Махала Драгова" №7

Гергана Александрова Стоилкова Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул. "Октомврийска" №29

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 499 / 29.10.2019г. на Кмета на Община гр.Симитли за допълване / поправка / на границите на имот пл.сн.№13,с площ от 466.26 кв.м. по кадастралния план на кв.Ораново,гр.Симитли одобрен със Заповед № 779 / 11.09.2001г. по заявление с вх.№ 92-00-377 / 29.07.2019г. от Благой Ангелов Деничин.

На основание & 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г на МРРБ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта подлежи на обжалване чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

Приложение: копие от заповедта.

Съгласно Решение на Обс. № 1124/25.09.2019г................................

ВрИД КМЕТ : /Ю.Мишев/

ИГ/ИГ