Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
пк 2730, гр. Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. (0748) 7-21-38, 7-21-57, факс (0748) 7-22-31

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Симитли на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП )– парцеларен план (ПП ) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Преносен газопровод до Разлог и Банско", преминаващ през община Симитли и община Разлог, област Благоевград.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая № 305 в сградата на Община Симитли.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срока съгласно чл.156а от ЗУТ от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до община Симитли.

 

прикачена документация

прикачена документация