Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Обявление Акт за непълноти и грешки

Обявление Акт за непълноти и грешки

До

 

Кирил Петров Станков

гр.Благоевград

ул."Асен Итов" № 14

с.Градево, общ.Симитли

По повод заявление вх.№ 611/24.11.2017г. от Костадинка Ангянинова Иванова

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот №52, кв.10 по кадастралния и регулацинен план на, с.Градево, община Симитли – одобрен със Заповед №2037 от 1965г., по молба с вх.№ 611/24.11.2017г. от Костадинка Ангянинова Иванова с адрес с.Градево, община Симитли.

На основание & 4, ал.8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете и подпишете Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕ".

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/

вм/вм