Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Обявление Заповед 657/2018г.

Обявление Заповед 657/2018г.

До

 

Кирил Петров Станков

гр.Благоевград

ул."Асен Итов" № 14

с.Градево, общ.Симитли

По повод заявление вх.№ 611/24.11.2017г. от Костадинка Ангянинова Иванова, живуща в с.Градево.

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №657/11.12.2018 год.

на Кмета на община Симитли за допълване на одобрен кадастрален план от заявителя; Костадинка Ангянинова Иванова, , допълване на одобрения със Заповед №2037 от 1965г.. кадастрален план на с.Градево, община Симитли, с границите на имот №52, по кадастралния план на, с.Градево –по ЧЕРВЕНИЯ цвят на приложената към тази заповед скица неразделна част от заповедта.

На основание § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта се съобщава на заинтересованите по реда на АПК.

На основание § 4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/

вм/вм