Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

РЕШЕНИЕ № 1129

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 107 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 25.09.2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1129

I.Дава съгласие да бъде отпусната сума на

СДРУЖЕНИЕ "ХОРА И ТРАДИЦИИ", БУЛСТАТ: 176038175, със седалище и адрес на управление: община Симитли, с.Брежани, ул. ЛЕНИН № 10  за организиране на традиционния празник на Брежанският кестен през месец октомври 2019г.

II. Сумата да се осигури от собствени приходи на община Симитли.

III.Упълномощава кмета на община Симитли, да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли