Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

РЕШЕНИЕ № 1128

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 107 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 25.09.2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1128

I.Дава съгласие да бъде изпълнен обект: „Благоустрояване на детска площадка в "Парк - с. Крупник", ПИ № 351, 352, кв.26 по плана на с.Крупник, община Симитли".

II.Сумата да се осигури от собствени приходи на община Симитли.

III.Упълномощава кмета на община Симитли, да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли