Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

РЕШЕНИЕ № 1127

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 107 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 25.09.2019 година.

Съгласно  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г., се дава възможност да се вземе решение за формирането на  паралелки в училищата под минималния брой ученици.  Тези паралелки не отговарят на нормативно установения минимум за пълняемост, съгласно Приложение №7 към член 53 от  Наредбата, който за начален етап – І-ІV клас е 16 ученици, за прогимназиален и гимназиален първи и втори етап е – 18 ученици.
В изпълнение на Наредбата, в Община Симитли постъпи мотивирано искане от директора на ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Долно Осеново  за формирането на три паралелки под минималния брой както следва:

•Â Â Â  VIII клас – 13 ученици / 5 ученици под определения минимум/
•Â Â Â  IX клас – 12 ученици / 6 ученици под определения минимум/
•Â Â Â   Xклас – 8 ученици /  10 ученици под определения минимум/

Във връзка с изложеното на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, и чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г., Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1127

1.Приема  три паралелки под минималния  брой ученици  в  ОбУ  „Св.Паисий Хилендарски“ - с.Долно Осеново,  както следва:
•Â Â Â  VIII клас – 13 ученици / 5 ученици под определения минимум/
•Â Â Â  IX клас – 12 ученици / 6 ученици под определения минимум/
•Â Â Â  X клас – 8 ученици /  10 ученици под определения минимум/


Владимир Димитров Христов
Председател на ОбС – Симитли