Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

РЕШЕНИЕ № 1126

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 107 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 25.09.2019 година.

Съгласно чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г., се дава възможност да се вземе решение за формирането на паралелки в училищата под минималния брой ученици. Тези паралелки не отговарят на нормативно установения минимум за пълняемост, съгласно Приложение №7 към член 53 от Наредбата, който за начален етап – І - ІV клас е 16 ученици, за прогимназиален и гимназиален първи и втори етап е-18 ученици.

В изпълнение на Наредбата, в Община Симитли постъпи мотивационно писмо от директора на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Крупник за формирането на осем паралелки под минималния брой ученици както следва:

• II клас – 14 ученици / 2 ученици под определения минимум/

• IV клас – 15 ученици / 1 ученик под определения минимум/

• VII клас – 17 ученици / 1 ученик под определения минимум/

• VIII клас – 17 ученици / 1 ученик под определения минимум/

• IX клас – 14 ученици / 4 ученици под определения минимум/

• X клас – 13 ученици / 5 ученици под определения минимум/

• XI клас – 14 ученици / 4 ученици под определения минимум/

• XII клас – 10 ученици / 8 ученици под определения минимум/

Във връзка с изложеното на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г., Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1126

1. Приема осем паралелки под минималния брой ученици в СУ,,Св. Св. Кирил и Методий" - с.Крупник, както следва:

• II клас – 14 ученици / 2 ученици под определения минимум/

• IV клас – 15 ученици / 1 ученик под определения минимум/

• VII клас – 17 ученици / 1 ученик под определения минимум/

• VIII клас – 17 ученици / 1 ученик под определения минимум/

• IX клас – 14 ученици / 4 ученици под определения минимум/

• X клас – 13 ученици / 5 ученици под определения минимум/

• XI клас – 14 ученици / 4 ученици под определения минимум/

• XII клас – 10 ученици / 8 ученици под определения минимум/

Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли