Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

РЕШЕНИЕ № 1125

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 107 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 25.09.2019 година.


Съгласно  чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219/05.10.2017г., се дава възможност  да се вземе решение за формирането на  паралелки в училищата под минималния брой ученици.  Тези паралелки не отговарят на нормативно установения минимум за пълняемост, съгласно Приложение №7 към член 53 от  Наредбата, който за начален етап – І - ІV клас е 16 ученици, за прогимназиален и гимназиален първи и втори етап е-18 ученици.
В изпълнение на Наредбата, в Община Симитли постъпи искане от директора на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Симитли за формирането на три паралелки под минималния брой ученици  както следва:

•Â Â Â  VIII клас - една паралелка - 11 ученици /7 ученици под определения минимум/
•Â Â Â  IX клас - една паралелка - 10 ученици / 8 ученици под определения минимум/
•Â Â Â  X клас - една паралелка - 16 ученици / 2 ученика под определения минимум/
•Â Â Â  XII клас - една паралелка - 10 ученици / 8 ученика под определения минимум/


Във връзка с изложеното на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017г., Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1125

 

1.    Приема четири паралелки под минималния брой ученици  в   СУ,,Св. Св. Кирил и Методий” - гр.Симитли,  както следва:

•Â Â Â  VIII клас - една паралелка - 11 ученици /7 ученици под определения минимум/
•Â Â Â  IX клас - една паралелка - 10 ученици / 8 ученици под определения минимум/
•Â Â Â  X клас - една паралелка - 16 ученици  / 2 ученика под определения минимум/
•Â Â Â  XII клас - една паралелка - 10 ученици / 8 ученика под определения минимум/
Владимир Димитров Христов
Председател на ОбС – Симитли