Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

РЕШЕНИЕ № 1112

                                                                                   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 106 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 17.09.2019 година.

 

В Общинска администрация –Симитли постъпи Заявление за ползване на повърхностен воден обект с цел на ползването - Директно трасе –Мост над р.Сухата река при км 368+860, част от обект : „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма" Лот 3.1 Тунел „Железница" с три обособени позиции , за обособена позиция 2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369 +000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница" и площадка за хеликоптери" със заявители : Мирослав Георгиев Миронов и Стефан Филипов Тотев представляващи Обединение ДЗЗД „АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018" .

Съгласно разпоредбата на чл.52,ал.1 ,т.3 буква „б" и във връзка с чл.19,ал.1 т.1 от Закона за водите разрешително за ползване на водни обекти общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46 , ал.1 т.3 от ЗВ ,се издава от Кмета на общината след решение на общински съвет.

За нуждите на издаването на разрешителното е изготвена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите /Приложение №1/ ,съобщение съгласно чл.62 а,ал.1 от Закона за водите /Приложение №2/. Изготвен е и проект на разрешително /Приложение №3/ копие от документ за платена такса .

С оглед гарантиране на лични или обществени интереси в определения срок в който заинтересуваните лица имаха възможност да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, в Общинска администрация гр.Симитли и кметство с.Градево не са получени възражения,мнения и становища.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.1, т.3, буква „б„ от Закона за водите, Общинският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1112

 

1.Да бъде издадено от Кмета на Община Симитли разрешително за ползване на повърхностен воден обект за следния воден обект:

Директно трасе – Мост над р.Суха река при км. 368+860 ,част от обект%: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма" Лот 3.1 Тунел „Железница" с три обособени позиции , за обособена позиция 2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369 +000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница" и площадка за хеликоптери

Приема предложения проект и заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли