Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

РЕШЕНИЕ № 1111

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 106 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 17.09.2019 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

                                                                                                      № 1111


1. Дава съгласие за кандидатстването на Община Симитли по ПРОГРАМА    PA14: „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“,  за ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ , Норвежки финансов механизъм 2014-2021г. , съгласно насоките за кандидатстване от м.септември 2019г. .
Програмата цели да подобри и увеличи достъпа до изкуства и култура.  Поставен е фокус върху достъпа до култура в местни и регионални области, чрез развитие на публики, чрез предприемачество в областта на културата и чрез подобрен достъп за етническите и културните малцинства до култура.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 03.12.2019г. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за отделни проектни предложения е до 200 000 евро.
2. Общински съвет  - Симитли дава съгласие и възлага на Кмета на община Симитли, съгласно изискванията по програмата да възложи на екип от експерти изготвянето на проектното предложение и бюджета, да подготви всички съпътстващи документи и подпише „Писмо за партньорско намерение” с партньор от ЕИП/ Исландия, Норвегия , Лихтенщайн/.

 

 

Владимир Димитров Христов
Председател на ОбС – Симитли