Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

РЕШЕНИЕ № 1110

                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 106 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 17.09.2019 година.

 

Община Симитли е бенефициент по проект с наименование ,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна'' по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0066. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е в размер на 165 780,28 лева със срок на изпълнение на проекта 15 месеца, считано от 10.07.2019г.

В изпълнение на проекта ще се даде възможност да бъдат обхванати 52 потребители, жители на Община Симитли и на Община Кресна, които да получат интегрирани здравни и социални услуги в рамките на 2 часа дневно за период от 12 месеца.

По проекта ще работи мултидисциплинарен екип от специалисти, психолог, рехабилитатор, социален работник, домашни помощници и социални асистенти, които ще предоставят услугите мобилно – в домовете на потребителите.

Възлагането на услугата се осъществява чрез акт за възлагане - Договор, който да съдържа всички задължителни реквизити, съгласно чл. 4 от Решението на ЕК за УОИИ.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т. 2 от ЗСП във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011г., Общинският съвет взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1110

 

1. Възлага на Кмета на Общината да сключи Договор за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-2.040-0066 „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ И КРЕСНА", ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.040 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪРЗАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2", Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020,финансирана от ЕСФ с Общинско звено „Заведения за социални услуги"– град Симитли.

2. Приема Правилник за устройство и организация на дейността на Общинско звено „Заведения за социални услуги" по предоставянето на услугата от общ икономически интерес по проект ,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна" .

3. Възлага на Кмета на Общината да осъществява контрол по предоставяне на услугата „патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания".

 

 

Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли