Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)

РЕШЕНИЕ № 1109

                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 106 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 17.09.2019 година.

 

Община Симитли е Бенефициент по административен договор № BG05M9OP001-2.040-0066 за предоставяне на БФП на обща стойност 165 780, 28 лв., сключен на 10.07.2019г. с Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020г. за изпълнението на проект,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна'' финансиран по процедура №BG05M9OP001-2.040 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

Съгласно т.3.8 и т.3.8.1. от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, община Симитли има право да получи авансово плащане в размер до 33 156,06 лева (тридесет и три хиляди сто петдесет и шест лева и шест стотинки), представляващи до 20% от стойността на предоставената БФП.

В съответствие с чл. 3.8.1 от Договора, авансовото плащане се обезпечава с банкова гаранция или застраховка „Равни финансови загуби", застраховка „Гаранция за авансово плащане" или Запис на заповед по образец издадени в полза на Управляващия орган. Съгласно образеца падежът на паричното задължение е 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор. Към искането за авансово плащане се прилага и Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемане на задължението, посочено в Записа на заповед.

Получаването на авансово плащане е необходимо от гледна точка на финансовото изпълнение и управление на проекта и извършване/възстановяване на плащания по договорите, чрез които се изпълняват дейностите по проекта.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1109

1. Упълномощава Кмета на община Симитли да издаде Запис на заповед без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, в полза на Министерство на труда и социалната политика –Управляващ орган по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., процедура чрез подбор на проекти №BG05M9OP001-2.040 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2", платим на предявяване, който обезпечава пълният размер на авансовото плащане по изпълнение на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0066 ,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна" на стойност 33 156,06 лева (тридесет и три хиляди сто петдесет и шест лева и шест стотинки), което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

2. Възлага на Кмета на община Симитли да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0066 и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.

 

 

Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли