Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

 

Анна Стоянова Ширца

ж.к."Дружба" № 391, вх.Б, ет.11, ап.76

гр.София, р-н „Искър"

Дафко Веселинов Айков

гр.Симитли /мах."Драгова"/

Вероника Борисова Ревалска

Ул."Майор Първан Тошев" № 22, ет.2, ап.6

Гр.София, р-н „Триадица"

Цветко Иванов Цветков

Ж.к „Люлин" № 520, вх.Д, ет.6, ап.123

Гр.София, р-н „Люлин"

Боряна Лазарова Григорова

ул."Славейков"

гр.Дупница

Мария Цветкова Деянова

Ж.к „Люлин" № 520, вх.Д, ет.6, ап.123

Гр.София, р-н „Люлин"

Петър Цветков Цветков

Ж.к „Люлин" № 520, вх.Д, ет.6, ап.123

Гр.София, р-н „Люлин"

Лазар Кирилов Китанов

Ж.к „Еленово" № 25, вх.Б, ет.1, ап.1

Гр.Благоевград"

Светослав Кирилов Китанов

Ж.к „Еленово" № 25, вх.Б, ет.1, ап.1

Гр.Благоевград"

Александър Георгиев Парцов

Ж.к „Дружба" № 422, вх.Б

Гр.София, р-н „Искър"

Уведомявам Ви, че е издадена Заповед № 374 / 10.09.19г. за одобряване на ПУП - подробен устройствен план – ПРЗ – план за регулация и застрояване за имот планосн.№ 904 по кадастралния план на кв.Ораново-гр.Симитли и имот планосн.№ 225031, м."Бангеови тополи" землище на гр.Симитлиза разделяне на имотите на пет равноплощни урегулирани поземлени имота с отреждане за „жилищно строителство". Възложител: Андон Митов и Теменужка Митова

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

Кмет:.............................

/ Ап.Апостолов /

До

                    Анна Стоянова Ширца

                        ж.к.“Дружба“ № 391, вх.Б, ет.11, ап.76

                         гр.София, р-н „Искър“

 

                       Дафко Веселинов Айков

                       гр.Симитли /мах.“Драгова“/

     

   Вероника Борисова Ревалска

                      Ул.“Майор Първан Тошев“ № 22, ет.2, ап.6

                      Гр.София, р-н „Триадица“

 

                     Цветко Иванов Цветков

                     Ж.к „Люлин“ № 520, вх.Д, ет.6, ап.123

                     Гр.София, р-н „Люлин“

 

                            Боряна Лазарова Григорова

                     ул.“Славейков“

                     гр.Дупница

 

                   Мария Цветкова Деянова

                     Ж.к „Люлин“ № 520, вх.Д, ет.6, ап.123

                     Гр.София, р-н „Люлин“

 

                    Петър Цветков Цветков

                     Ж.к „Люлин“ № 520, вх.Д, ет.6, ап.123

                     Гр.София, р-н „Люлин“

 

                     Лазар Кирилов Китанов

                     Ж.к „Еленово“ № 25, вх.Б, ет.1, ап.1

                     Гр.Благоевград“

 

                    Светослав Кирилов Китанов

                     Ж.к „Еленово“ № 25, вх.Б, ет.1, ап.1

                     Гр.Благоевград“

 

                    Александър Георгиев  Парцов

                     Ж.к „Дружба“ № 422, вх.Б

                     Гр.София,  р-н „Искър“

 

      Уведомявам Ви, че е издадена Заповед № 374 / 10.09.19г. за одобряване на  ПУП -   подробен устройствен план  ПРЗ  – план за регулация и застрояване за имот планосн.№ 904 по кадастралния план на кв.Ораново-гр.Симитли и имот планосн.№ 225031, м.“Бангеови тополи“ землище на  гр.Симитлиза разделяне на имотите на пет равноплощни урегулирани  поземлени имота с отреждане за „жилищно строителство“.  Възложител: Андон Митов  и Теменужка Митова

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.  

 

            

                        Кмет:.............................

                                   / Ап.Апостолов /