Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

 

Павлина Александрова Тасева

гр.Благоевград ул."Костур" №11

Стефан Александров Деничин Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул."Махала Драгова" №7

Гергана Александрова Стоилкова Област Благоевград,община Симитли,гр.Симитли ул. "Октомврийска" №29

Уведомяваме Ви, че е съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. № 12 и имот пл.сн. № 13 , от кадастралния план на кв.Ораново, гр.Симитли, одобрен със Заповед № 779 /11.09.2001г. по молба с вх.№ 92-00-377 / 29.07.2019г. от Благой Ангелов Деничин

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКE".

ИГ/ИГ КМЕТ:

/Ап.Апостолов/