Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

                                                                                                                                                                     До

 

Красимир Иванов Пудев

ул. "Арсени Констенца " № 29, ет.5, ап.19

гр.Благоевград

Иванка Георгиева Стойчева

ул. "Хр.Смирненски" № 19, вх.А

гр.Симитли

Димитринка Колева Николова

ул. "Св.Климент" № 104, вх.А, ет.8, ап.22

гр.Разград

Уведомявам Ви, че е издадена Заповед № 352 / 22.08.19г. за одобряване на ПУП – ПЗ - план за застрояване за промяна предназначението за „Търговски обект и офис " на поземлен имот планоснимачен № 209017, местност "Герено", землище на гр. Симитли / съседен на Вашия наследствен имот № 209018 с НТП - нива /. Възложител: Николай Николов

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

ЕШ

Кмет:.........................

/Ап.Апостолов/