Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

Елка Станоева Механджийска

ул.”Трети Март” № 3

гр.Симитли

Стоянка Христова Стойчева

София, р-н Оборище, ул.”Гълъбец” № 2, вх. Б, ет. 7

Анка Стойова Механджийска

ул.”Г.Димитров” № 22

гр.Симитли

Гинка Александрова Механджийска

ул.”Трети Март” № 3

гр.Симитли

Красимира Александрова Механджийска

ул.”Възрожденска” № 18, вх. А

гр.Благоевград

Александър Симеонов Вакашински

ул.”Хр.Татарчев” № 27, ет. 3, ап. 4

гр.Благоевград

Емилия Георгиева Узунов

ул.”Кръстьо Асенов” № 30

гр.Благоевград

Божидарка Георгиева Христова

ул.”К и Никола Хайдукови” № 66, вх. Б, ет. 6

гр.Благоевград

Георги Валентинов Георгиев

ул.”Г.Димитров” № 74

гр.Симитли

Ивайло Валентинов Георгиев

ул.”Г.Димитров” № 74

гр.Симитли

Йорданка Христова Ангелова

ул.”Надежда” № 3

гр.Симитли

Велислава Любомирова Ангелова-Стефанова

София, р-н „Красно село” кв.”Борово” № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 18

Таня Любомирова Генева

София р-н 07 „Слатина”, ж.к.”Хр.Смирненски” № 80, ет. 14, ап. 68

Васил Костадинов Ангелов

ул.” Хр.Татарчев” № 7, ет. 4, ап. 5

гр.Благоевград

Мария Георгиева Николова

ж.к. „Еленово” № 156, ет. 4, ап. 10

Благоевград

Иванка Александрова Николова

ж.к. „Еленово” № 156, ет. 4, ап. 10

гр.Благоевград

Йорданка Александрова Савова

кв. „Струмско”, ул.”Броди” № 36

гр.Благоевград

Никола Борисов Николов

ул.”Хр.Смирненски” № 64

гр.Симитли

Златка Крумова Качева

с.Железница

гр.Симитли

Снежанка Стоименова Богданска

 ж.к. „Запад“ .№19, ет.2, ап.3

гр.Благоевград

Спаска Стоименова Новоселска

ул.“Цар Симеон“ №1

гр.Симитли

Грозденка Лазарова Мацова

ул.“Освобождение“ №48

гр.Благоевград

Иванка Иванова Качева

ул.“Георги Димитров“ №74

гр.Симитли

Любен Петров Гоцев

с.Железница

Надежда ПетроваГоцева

с.Железница

Милка Стоянова Златанова

с.Железница

 

По повод заявление вх.№ 92-00-1252/09.11.2018г. от Елка Станоева Механджийскас постоянен адрес: ул.”Трети Март” № 3,  гр.Симитли

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №303/17.07.2019 год.

 на Кмета на община Симитли за допълване на одобрен кадастрален план от заявителя; Елка Станоева Механджийска, наследник на Катерина Стоинева Механджийска,  допълване  на   одобрения със   Заповед  50 от 1990г. кадастрален план на с.Железница, община Симитли,  с границите на имот №90, по кадастралния план на, с.Железница –по ЧЕРВЕНИЯ цвят на приложената към тази заповед скица неразделна част от заповедта.

На основание § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта се съобщава на заинтересованите по реда на АПК.

На основание §  4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

 

 

 

 

 

                                                                КМЕТ:

                                                                            /Апостол Апостолов/

вм/вм

До

По повод заявление вх.№ 92-00-1252/09.11.2018г. от Елка Станоева Механджийскас постоянен адрес: ул."Трети Март" № 3, гр.Симитли

Елка Станоева Механджийска

ул."Трети Март" № 3

гр.Симитли

Стоянка Христова Стойчева

София, р-н Оборище, ул."Гълъбец" № 2, вх. Б, ет. 7

Анка Стойова Механджийска

ул."Г.Димитров" № 22

гр.Симитли

Гинка Александрова Механджийска

ул."Трети Март" № 3

гр.Симитли

Красимира Александрова Механджийска

ул."Възрожденска" № 18, вх. А

гр.Благоевград

Александър Симеонов Вакашински

ул."Хр.Татарчев" № 27, ет. 3, ап. 4

гр.Благоевград

Емилия Георгиева Узунов

ул."Кръстьо Асенов" № 30

гр.Благоевград

Божидарка Георгиева Христова

ул."К и Никола Хайдукови" № 66, вх. Б, ет. 6

гр.Благоевград

Георги Валентинов Георгиев

ул."Г.Димитров" № 74

гр.Симитли

Ивайло Валентинов Георгиев

ул."Г.Димитров" № 74

гр.Симитли

Йорданка Христова Ангелова

ул."Надежда" № 3

гр.Симитли

Велислава Любомирова Ангелова-Стефанова

София, р-н „Красно село" кв."Борово" № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 18

Таня Любомирова Генева

София р-н 07 „Слатина", ж.к."Хр.Смирненски" № 80, ет. 14, ап. 68

Васил Костадинов Ангелов

ул." Хр.Татарчев" № 7, ет. 4, ап. 5

гр.Благоевград

Мария Георгиева Николова

ж.к. „Еленово" № 156, ет. 4, ап. 10

Благоевград

Иванка Александрова Николова

ж.к. „Еленово" № 156, ет. 4, ап. 10

гр.Благоевград

Йорданка Александрова Савова

кв. „Струмско", ул."Броди" № 36

гр.Благоевград

Никола Борисов Николов

ул."Хр.Смирненски" № 64

гр.Симитли

Златка Крумова Качева

с.Железница

гр.Симитли

Снежанка Стоименова Богданска

ж.к. „Запад" .№19, ет.2, ап.3

гр.Благоевград

Спаска Стоименова Новоселска

ул."Цар Симеон" №1

гр.Симитли

Грозденка Лазарова Мацова

ул."Освобождение" №48

гр.Благоевград

Иванка Иванова Качева

ул."Георги Димитров" №74

гр.Симитли

Любен Петров Гоцев

с.Железница

Надежда ПетроваГоцева

с.Железница

Милка Стоянова Златанова

с.Железница

По повод заявление вх.№ 92-00-1252/09.11.2018г. от Елка Станоева Механджийскас постоянен адрес: ул."Трети Март" № 3, гр.Симитли

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №303/17.07.2019 год.

на Кмета на община Симитли за допълване на одобрен кадастрален план от заявителя; Елка Станоева Механджийска, наследник на Катерина Стоинева Механджийска, допълване на одобрения със Заповед № 50 от 1990г. кадастрален план на с.Железница, община Симитли, с границите на имот №90, по кадастралния план на, с.Железница –по ЧЕРВЕНИЯ цвят на приложената към тази заповед скица неразделна част от заповедта.

На основание § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта се съобщава на заинтересованите по реда на АПК.

На основание § 4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/

вм/вм