Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“по предоставянето на услугата от общ икономически интерес по проект ,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна“

П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“по предоставянето на услугата от общ икономически интерес по проект ,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна“

ПРОЕКТ


П Р А В И Л Н И К
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ЗВЕНО „ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“по предоставянето на услугата от общ икономически интерес 
по проект ,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна“

 


О Б Щ И Н А    С И М И Т Л И 
2 0 1 9

ГЛАВА ПЪРВАОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството, статута, дейността и управлението на общинско звено „Заведения за социални услуги“(ЗСУ) по предоставянето на услугата от общ икономически интерес (УОИИ)  по проект ,,Създаване на модел за патронажна грижа в общините Симитли и Кресна“.    Чл. 2. Общинско звено „Заведения за социални услуги“ е създадено съгласно Решение №39, Протокол №6 от 29.12.2011г.на Общински съвет-гр.Симитли.      Чл.3. Общинско звено „Заведения за социални услуги“ се създава, преобразува и закрива с решение на Общински Съвет - Симитли по предложение на Кмета на Общината.
ГЛАВА ВТОРА УПРАВЛЕНИЕ,СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ
Чл.4.(1) Персоналът на общинско звено „Заведения за социални услуги“, предоставящ социалната услуга „патронажна грижа“ се състои от мултидисциплинарен екип, включващ управител, социален работник, медицински специалисти, домашни помощници, социални асистенти, рехабилитатор и психолог, предоставящи грижи по домовете на потребителите с идентифицирани  потребности от съответния вид грижа.            (2) Лицата по ал.1 се назначават от Кмета на общината при спазването на приложимата нормативна уредба и клаузите на приложимия Договор за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес.            (3)  Мултидисциплинарният екип на Звеното се назначава от Кмета на общината и могате да бъде негови служител, съгласно Методология за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.  3.1. Управителят на мултидисциплинарния екип отговаря методически и организационно за цялостната дейност на екипите в двете общини – Община Симитли и Община Кресна , планира и координира оперативното изпълнение на всички дейности по предоставяне на услугите, работи пряко с потребители при възникване на конфликтни ситуации и инциденти, следи за качеството на предоставяните услуги. Задълженията и отговорностите на управителя ще бъдат разписани подробно в длъжностна характеристика.3.2. Социалният работник – координатор участва в предоставянето на грижи по домовете чрез мобилно социално консултиране и подкрепа на потребителите с инденцифицирани потребности.  Изготвя графици и организира екипни срещи. Задълженията и отговорностите на социалният работник - координатор ще бъдат разписани подробно в длъжностна характеристика.3.3. Социален работник – предоставя социална подкрепа и консултация на потребителите в техните домове (на място). Задълженията и отговорностите на социалният работник ще бъдат разписани подробно в длъжностна характеристика3.4. Медицинска сестра (на граждански договор) – предоставя медицински услуги, здравни грижи и консултиране на потребителите – мобилно в техните домове. Задълженията и отговорностите на медицинската сестра ще бъдат разписани подробно в длъжностна характеристика3.5. Психологът участва в изготвяне на оценка на потребностите на потребителите и оказва психологическа подкрепа и консултиране и за двете общини – Община Симитли и Община Кресна. Работи групово и индивидуално. Задълженията и отговорностите на психолог ще бъдат разписани подробно в длъжностна характеристика3.6. Домашен помощник предоставя комунално-битови услуги в дома на потребители. Задълженията и отговорностите на домашен помощник - координатор ще бъдат разписани подробно в длъжностна характеристика.3.7. Социален асистент предоставя комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите, свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти. Задълженията и отговорностите на социалния асистент ще бъдат разписани подробно в длъжностна характеристика.3.8. Сътрудник социален случай - предоставя комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите, свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти. Задълженията и отговорностите на сътрудник социален случай ще бъдат разписани подробно в длъжностна характеристика.3.9.  Рехабилитатор – предоставя рехабилитационни услуги, насочени подобряване общото здравословно състояние на потребителите и за двете общини – Община Симитли и Община Кресна. Работи пряко с потребители, участва в изготвянето на индивидуални планове на потребителите. Задълженията и отговорностите на рехабилитатора ще бъдат разписани подробно в длъжностна характеристика.3.10. Супервайзор – предоставя услуги, свързани с провеждане на супервизия на екипа и персонала по предоставяне на услугите и за двете общини – Община Симитли и Община Кресна (групова и индивидуална суперзивия).3.11. Обучител – провежда обучения на персонала, предоставящ услуги в домашна среда.3.12. Шофьор – изпълнява задължения, свързани с мобилното предоставяне на услуги от екипа по домове на потребителите.
Чл.5 Броят на лицата по предходните алинеи се определя съгласно бюджета на приложимия договор за финансиране на дейностите. 
Чл.6. (1) Общинско звено „Заведения за социални услуги“ (ЗСУ)е с предмет на дейност: предоставяне на индивидуална подкрепа на възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда.            (2) Звеното „ЗСУ“ предоставя дейности в три направления за интервенция:1. Направление „Физическо здраве“ – правилно функциониране на организма и неговите системи и органи; Формират се или доразвиват умения за грижа за себе си за хора с увреждания и тежки соматични заболявания, чрез здравни беседи, консултации, подпомагане избора на лекар/зъболекар; обучение за здравословен начин на живот; хигиена на тялото,активна почивка; общуване с природата; връзка с позитивно мислене; превенция на задълбочаване на здравословния проблем чрез здравни грижи в домашна среда; извършване на медицински манипулации, изследвания в домашни условия, които не се заплащат от НЗОК и др. . Изготвят се индивидуални програми ЛФК с цел общо укрепване, по-добри двигателни възможности. Нуждаещите се от кинезитерапия получават услуги в домашна среда.2. Направление „Психично здраве“ се състои от:  умствено здраве – способността за логично мислене, емоционално здраве – способността за изразяване на чувствата по подходящ начин; умение за справяне със стреса, напрежението, депресията и страха  Духовно здраве - Психо - социално консултиране и обучения за изграждане умения за самостоятелно справяне в условията на транспортни ограничения, постоянен достъп до психотерапевтични, социални и здравни услуги и нарастваща бедност на рисковите групи в обществото, себепознание; Създаване на предпоставки за експериментиране на различен тип социално поведение, облекчаване процеса на саморазкриване; по-добро разбиране на обществените отношения и спазването на социалните норми и правила;3. Направление „Социално здраве“ – способността за поддържане на адекватни релации между хората и изпълнение на социалните роли; Свързано е с консултации и комбинирана социална работа за социална интеграция, която включва: преодоляване на социалната изолация, активиране на личностните ресурси и активиране на мотивацията за активен живот с използване на силните страни на личността. Тук се включват и обучения за придобиване на умения за самостоятелен живот и за социална интеграция. В тази част на направлението работят ръководителят на услугата, координаторите - социални работници, социалните работници и асистенти. Направлението включва и подобряване на социалния живот и бита на потребителите чрез подкрепа в ежедневието - пазаруване, почистване, вкл. основно, веднъж в месеца по заявка; административни услуги; общуване със социален асистент, услуги от домашен помощник .(3) Интегрираната мобилна услуга се предоставя съобразно етичните и професионални принципи на социална работа чрез прилагане на индивидуален подход и мултидисциплинарно взаимодействие. Услугата не е стандартен пакет от дейности, който се предлага на всички потребители. Включва различни дейности за преодоляване на ограниченията пред самостоятелния начин на живот, с които се сблъсква конкретния потребител, както и за превенция на рисковете - помощ в бита, помощ при самообслужване и социално включване, рехабилитационна подкрепа, здравно и социално консултиране, сигнализиране при риск. Услугата се предоставя в условията на информирано съгласие на потребителя/ законния представител само след детайлно описание на същността и параметрите й, дейностите за подкрепа и консултиране, техническото оборудване и екипа по доставка на договорените услуги. Осигурена е безопасност за потребителите и персонала.(4) Дейностите по предходните алинеи се осъществяват съгласно „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и лица с увреждания”, утвърдена от Министъра на здравеопазването.

Чл.7. (1) Предмет на дейността на Общинско звено ЗСУ включва :1. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за потребителите от мултидисциплинарен екип от специалисти, съобразно оценката на техните индивидуални потребности – мобилно.
2. Осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране.
3. Обучение и супервизия на персонала, ангажиран с предоставянето на услугите.
4. Осигуряване на рехабилитационни услуги и подкрепа.
5. Спазване на изисквания за безопасност и сигурност.
6. Спазване на изисквания за качество за изпълнение на дейностите, механизми за контрол на качеството.(2) При предоставянето на патронажна грижа в дома задължително се поддържа приложената към Методиката документация, както и формулярите съгласно изискванията на приложимия проект за финансиране на дейностите.
(3) Общинско звено ЗСУ е в тясно сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” при съблюдаване на строги правила за избягване риска от двойно финансиране на дейностите.
ГЛАВА ТРЕТА ФИНАНСИРАНЕ
Чл.8.(1) Финансирането на дейността на общинско звено „Заведения за социални услуги“ се урежда в сключен Договор за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект BG05M9OP001-2.040-0066  „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ И КРЕСНА“, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.040  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪРЗАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 2“, Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси‘‘ 2014-2020,финансирана от ЕСФ. Чл. 9 (1) Общината се задължава да заплати на Доставчика на УОИИ – Общинско звено „ЗСУ“ компенсация за предоставянето на услугите, определена съобразно правилата на Договор (наричана по-нататък „Компенсация“).(2) Компенсацията ще бъде определена на базата на чл. 5, пар. 2 от Решението за УОИИ и покрива нетните разходи на Доставчика на УОИИ. (3) Компенсацията за предоставянето на УОИИ ще се използва от Доставчика на УОИИ единствено за покриване на разходите за осъществяване на задълженията за обществена услуга по този Договор, съобразно уговореното в него.Чл. 10 (1) Размерът на компенсацията по процедура „Патронажна грижа за възрастните и лица с увреждания – Компонент 2“ се определя на база на разходите необходими за предоставянето на услугата на едно физическо лице за една година.(2) Размерът на Компенсацията не може да надвишава нетните разходи за предоставяне на обществената услуга, които представляват разликата между разходите, необходими за извършването на УОИИ и приходите, генерирани при осъществяване на обществената услуга. (3) Разходите, които подлежат на Компенсация, включват всички обосновани разходи, направени при извършването на УОИИ при съблюдаване на следните критерии:1. Разходите са възникнали за изпълнение на УОИИ, както следва:- разходи за възнаграждение, на база трудов/граждански договор, включително осигурителни вноски за сметка на работодателя и всички доплащания, съгласно националното законодателство;- разходи за обучения и супервизия;- разходи за командировки (пътни разходи) по време на изпълнение на служебните задължения;- разходи за материали и консумативи за предоставяне на услугата;- разходи за закупуване на ПМС.2. Разходите са извършени от Доставчика на УОИИ и са отразени в счетоводството му;3. Осчетоводяването на разходите отговаря на изискванията на действащото счетоводно законодателство и счетоводните политики на Доставчика на УОИИ;4. За допустими разходи към други доставчици се считат такива, за които са спазени изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки и условията на този Договор.(4) Когато дейността на Доставчика на УОИИ е ограничена до УОИИ, Компенсацията включва всички разходи на Доставчика на УОИИ при условията на ал. 2 по-горе.(5) Когато Доставчикът на УОИИ извършва и дейности извън обхвата на възложената УОИИ, разходите, направени за УОИИ съгласно ал. 2 по-горе, могат да обхващат всички преки разходи, направени за предоставянето на УОИИ, както и пропорционален дял от разходите, които са общи за УОИИ, така и за другите дейности.Чл. 11 (1) Компенсацията се изплаща от Общината на Доставчика на УОИИ  като му превежда цялата сума от получената безвъзмездна финансова помощ по проекта BG05M9OP001-2.040-0066 „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ И КРЕСНА“.  (2) Заплащането се извършва след представяне на фактура от Доставчика. (3) Изравняване и възстановяване, при необходимост, на авансово преведени средства като Компенсация се извършва на тримесечие на база на представения отчет и копия на счетоводни документи от Доставчика на УОИИ при условията на Раздел VI и при изтичане срока на договора.(4) Максималната за предоставяне на услуги на един Потребител не може да бъде надвишавана при изчисляване на окончателния размер на общата годишна Компенсация (до 2016 лв. на потребител за 1 година).
ГЛАВА ЧЕТВЪРТАМЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Чл.12  Мястото на изпълнение е на територията на Община Симитли.Чл.13 (1) Правилникът влиза в сила от датата на приемането му с Решение на Общински съвет – град Симитли година и може да бъде изменян и допълван при необходимост.(2) Правилникът влиза в сила от датата на приемането му  за период от 12 месеца.


ДЕФИНИЦИИ И ТЪЛКУВАНЕ
Чл. 1 Освен когато съдържанието не налага друго, по смисъла на този Договор посочените термини имат следното значение: (1) „Решение за УОИИ“ е Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес  (ОВ L 7, 11.1.2012 г., стр. 7);(2) „Компенсация“ означава финансовите средства, осигурени по проект BG05M9OP001-2.040 – 0066 “Създаване на модел за патронажна грижа в общинитеСимитли и Кресна“, които се предоставят на Доставчика на УОИИ за покриване на разходите за предоставяне на възложената УОИИ в съответствие с условията, подробно уредени в Договора;(3) „УОИИ“ е услугата „патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, предоставяна на територията на община Симитли, възложена на Доставчика на УОИИ по силата на този Договор;(4) „Потребители“ са лица, получаващи „патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ в община Симитли;