Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА

До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:

  • § лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
  • § децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
  • § децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
  • §

ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

1. Заявление по образец;

2. Направление за ползване на механизма лична помощ с определения брой часове издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград;

3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка).

4. Копие от пълномощно на упълномощеното лице подаващо заявление.

В Заявлението, Вие (вашият законен представител) изрично давате съгласие:

  • § добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга;
  • § до 380 лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД ( в зависимост от броя  на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над  90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

! В случай, че заявителят не даде съгласие за превеждане на месечната помощ по чл.103 от КСО или чл. 8д, ал.  5,  т. 2 от ЗСПД, заявлението не се разглежда.

 

В заявлението всеки кандидат-ползвател на лична помощ може да посочи избрано от него лице за асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, Общината може да посочи такъв.

 

 

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИЧЕН АСИСТЕНТ

Асистент може да бъде всяко дееспособно лице, което не е:

  • § поставено под запрещение;
  • § осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Кандидатът за асистент подава:

1. Заявление по образец;

2. Документ за самоличност (за справка)

3. Автобиография-CV;

4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор; 

5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ;

6. Други /по преценка на кандидата/- копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013г. и/или Проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014- 2020 г.,и/или други програми и проекти. 

Предоставянето на помощта ще започне считано от

01 септември 2019г..Заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.

Документи се приемат в деловодството на общината или в сградата на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – гр.Симитли, ул. „Георги Димитров“ №27-/бивш пансион/и да изтеглите от сайта на община Симитли www.simitli.bg,

Необходимите документи може да изтеглите от ТУК или да получите на място.