Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

ОБЯВА

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 1099/20.08.2019 г. на ОбС - Симитли и Заповед № 350/22.08.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Симитли 

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект 2001, подотдел: 472- и 472 – л 472- -м 508- в 508 - г, място на извършване на дейността: с. Сенокос, с предмет и условия на търга съгласно Заповед № 350/22.08.2019 г. на ВрИД Кмет на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация. 

 

 

ВрИД КМЕТ :  …………….............     

/Юлиан Мишев/  

Съгласно заповед № 1047/12.11.2015 г.  

на Кмета на община Симитли  

 

Документация продажба дървесина на корен обект 2001

Протокол на комисия - публикуван на 10.09.2019 г.

Заповед за спечелил - публикувана на 10.09.2019 г.

Договор - публикуван на 18.09.2019 г.