Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

До

Анна Стоянова Ширца

ж.к.“Дружба“ № 391, вх.Б, ет.11, ап.76

гр.София, р-н „Искър“ 

Василиса Стоянова Айкова

ул.“Менча Кърничева“ № 54, ет.2

гр. Благоевград 

Боряна Лазарова Григорова

ул.“Славейков“

гр.Дупница 

Цветко Иванов Цветков

Ж.к „Люлин“ № 520, вх.Д, ет.6, ап.123

Гр.София, р-н „Люлин“

Мария Цветкова Деянова

Ж.к „Люлин“ № 520, вх.Д, ет.6, ап.123

Гр.София, р-н „Люлин“

Светослав Кирилов Китанов

Ж.к „Еленово“ № 25, вх.Б, ет.1, ап.1

Гр.Благоевград“

Лазар Кирилов Китанов

Ж.к „Еленово“ № 25, вх.Б, ет.1, ап.1

Гр.Благоевград“

Уведомявам Ви, че е изработен ПУП - подробен устройствен план ПРЗ – план за регулация и застрояване за имот планосн.№ 904 по кадастралния план на кв.Ораново-гр.Симитли и имот планосн.№ 225031, м.“Бангеови тополи“ землище на  гр.Симитли /съседни на Вашия наследствен имот пл.сн.№ 225006, землище на  гр.Симитли / за разделяне на имотите на пет равноплощни урегулирани  поземлени имота с отреждане за „жилищно строителство“.  Възложител: Андон Митов  и Теменужка Митова

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр.Симитли, дирекция СУСКЕ. 

ЕШ

Кмет:.............................

/ Ап.Апостолов /