Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви На вниманието на всички хотелиери

На вниманието на всички хотелиери

Относно:
 

Предоставяне на тестова версия на Единната система за туристическа информация, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния, туристически регистър

 

 

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

гр. София, ул. „Съборна” 1


Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).

Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата. Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.

В тази връзка се обръщаме към Вас е молба, в качеството Ви на категоризиращ орган, да разпространите по всички комуникационни канали до хотелиерите предоставената Ви информация относно възможността да използват тестовата среда на ЕСТИ.

На етапа на първоначално разгръщане на експлоатацията на ЕСТИ е силно препоръчително хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на функционалностите на системата, което да допълни и затвърди техните знания, получени от представянията на ЕСТИ по места, както и от достъпните разяснителни материали и видео инструкции.

Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалност, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани е подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.

Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:

  • Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб- браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ (СРН);
  • Подаване на данни с файл в утвърден формат;
  • Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система - система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.

Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния


туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система.

Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.hg.

Приложено, предоставяме на Вашето Внимание и седем видео инструкции за работа със системата ЕСТИ, които молим да публикувате на кнституционалната страница на общината в секцията в която са описани процедурите по категоризиране на туристическите обекти с цел улесняване на ЛИДО при ползване на тестовата или реалната среда на ЕСТИ.

Адресът видео инструкциите е: 

 http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya-0

 

В хода на постоянния мониторинг, който извършваме при функционирането на ЕСТИ, е идентифицирана необходимост от прецизиране на вписани данни от категоризиращия орган в Националния туристически регистър.

За да бъде една заявка за регистриране на профил от ЛИДО разпознаваема от ЕСТИ е необходимо да бъде попълнена коректно цялата информация за категоризираните места за настаняване. За да бъде генериран Универсален идентификационен код на мястото за настаняване (УИК) е задължително да са попълнени следните данни:

- входящият номер на заявление-декларацията за определяне на категория;

- номер и дата на заповед на категоризация и номер на удостоверението;

- номер и дата на заповедта за временно удостоверение номер на временното удостоверение;

> вида на обекта, като същият трябва да е наличен в номенклатурата;

> наименованието на обекта;

> адреса на обекта и телефон;

> актуален имейл на ЛИДО;

> Единен класификатор на административно-териториалните единици и териториалните единици (ЕКАТТЕ)

> категорията на обекта;

> капацитета на обекта - брой стаи/апартаменти/студиа и брой легла;

> фирмата/името и седалището/постоянния адрес на ЛИДО;

> ЕИК или код по БУЛСТАТ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО);