Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви "ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ краткосрочен КРЕДИТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ"

"ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ краткосрочен КРЕДИТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ"

П О К А Н А

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ краткосрочен КРЕДИТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 1092 от 31.07.2019г на Общински съвет – Симитли, Община Симитли отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит на Община Симитли, при следните задължителни условия и параметри:

 

1. Краткосрочен дълг в размер на 1 300 000 /един милион и триста хиляди/ лева.

2. Параметри на кредита:

2.1. размер на дълга - 1 300 000 лева.

2.2. валута на дълга – български лева.

2.3. вид на дълга – банков кредит – овърдрафт.

2.4. цел на дълга - финансиране на неотложни разходи за предотвратяване на последиците от форсмажорни обстоятелства, разплащане по европейски проекти, по които общината е бенефициент, средства за подготовка на проекти, с които общината да кандидатства за финансиране по европейски и национални донорски програми.

2.5. начин и условия на усвояване - многократно, касово и безкасово, без представяне на разходо-оправдателни документи.

2.6. краен срок на усвояване – един ден преди изтичане срока на погасяване.

2.7. начин на погасяване – ежедневно с постъпления разплащателна сметка на Община Симитли.

2.8. краен срок на погасяване – 12 месеца.

2.9. лихвени условия: лихвен процент по редовна главница: 3М EURIBOR + надбавка, не по-малко от 3.30%; лихвен процент по просрочена главница: плюс 10 пункта на договореното за редовен дълг.

2.10. такси и комисионни: такса за управление - 1,00 % върху размера на разрешения кредит; такса за ангажимент по кредита – 0,20% месечно, такса за проучване - 0,1% от стойността на кредита – мин. 100,00лв.

2.11. начин на обезпечаване – първа по ред договорна ипотека върху следния недвижим имот – общинска собственост: Урегулиран поземлен имот І (първи), с планоснимачен № 819 (осемстотин и деветнадесети), находящ се в кв. 25а (двадесет и пети "а") по съвместния регулационен и кадастрален план на гр. Симитли, кв. "Ораново", одобрен със Заповед № 255/1964 г., и Заповед № 779/11.09.2001 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 501/1967 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 174/14.05.2009 г., отреден за "Спортни нужди", целият имот с площ от 32011,84 кв.м. (тридесет и две хиляди и единадесет квадратни метра и осемдесет и четири квадратни сантиметра), с ЕКАТТЕ 66460, ведно с изградените в имота административна сграда, 2 (два) етажа, МС със застроена площ от 280 кв.м. (двеста и осемдесет квадратни метра), Удостоверение № 17/20.05.2010 г. по § 16 от ПР на ЗУТ на община Симитли, спортно игрище и трибуни със застроена площ от 8 000 кв.м. (осем хиляди квадратни метра), спортна зала с трибуни, 1(един) етаж, МС със застроена площ от 1100 кв.м. (хиляда и сто квадратни метра) и 426 (четиристотин двадесет и шест) места за зрители, открит плувен басейн с размери 25м/16,66м (двадесет и пет метра на шестнадесет метра и шестдесет и шест сантиметра) със застроена площ от 416,50 кв.м. (четиристотин и шестнадесет квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра), две открити игрища с резмери 16м/28м (шестнадесет метра на двадесет и осем метра) със застроена площ от 448 кв.м. (четиристотин четиридесет и осем квадратни метра) всяко едно, едно открито игрище с размери 20м/31м (двадесет метра на тридесет и един метра) със застроена площ от 620 кв.м. (шестстотин и двадесет квадратни метра) и два паркинга с общо 58 (петдесет и осем) паркоместа, включително 4бр. (четири броя) за инвалиди, със площ от 696 кв.м. (шестстотин деветдесет и шест квадратни метра), изградени през 2015г. (две хиляди и петнадесета година), съгласно Удостоверение за ползване на строеж № СТ-05-1763/14.05.2015 г. на Заместник - Началник на ДНСК-София, при граници на имота: Север – улица; изток – улица; юг – улица, имот с планоснимачен № 306 и имот с планоснимачен № 304; запад – край на регулацията.

Критерият за избор на финансова институция е предложен най-нисък лихвен процент по редовна главницата, но не по-висок от посочения по-горе.

Оферти за участие в процедурата могат да подават всички местни и чуждестранни банки с валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България; чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава имат право да предоставят кредити на територията на Република България, както и всички финансови институции или фондове и други лица, които имат право да предоставят кредити по силата на действащото към настоящия момент законодателство, независимо дали са получили персонална покана или не.

Всяка оферта следва да съдържа:

1. Административни сведения за участника – наименование, ЕИК, лице за контакт, адрес, телефон, факс, e-mail.

2. Заверено копие от лиценз за извършване на банкова дейност или дейност като кредитна институция или фонд.

3. Размерът на годишния лихвен процент за редовна главница.

4. Срок на валидност на офертата (не по-малък от 90 календарни дни след датата определена за крайна дата за подаване на оферти).

Участниците подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Симитли или по пощата, или чрез куриер на адрес: гр. Симитли, ул. Христо Ботев № 27, в срок до 17.00 часа на 07.08.2019г.

В случай, че не бъдат подадени оферти в определения по – горе срок, ще се премине към директно договаряне с кредитна институция.

Дата 31.07.2019г.

Кмет: ...........................

/Апостол Апостолов/