Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


До

Общински съвет

гр.Симитли

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 

 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли   

      Господин Христов,

       Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

 
Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за  ПРОДАЖБА, към Буква А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:5. Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), с планоснимачен №500.10(петстотин точка десет),  находящ се в кв. 58 (петдесет и осми), целият имот с площ от 328 кв.м. (триста двадесет и осем квадратни метра), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г., изменен със Заповед №116/13.03.2019г., на кмета на община Симитли, отреден „за обществено обслужване”,  с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – улица; запад – друг терен в строителните граници; север – улица; юг - УПИ І, с пл.сн.№ 500.1,500.7,500.8,500.9 – „за жп.станция”, кв. 58 (петдесет и осми), по регулационния план на гр.Симитли.6. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен № 1570 (хиляда петстотин и седемдесети), целият имот с площ от 150 кв.м. (сто и петдесет квадратни метра) по регулационния и кадастрален план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №142,143/1951г., изменен със Заповед № 97/06.03.2019 г. на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток - улица; запад – улица; север – улица; юг – спортна площадка, по регулационния и кадастрален план на гр. Симитли.II. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за  ПРОДАЖБА, към Буква В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:2.Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №529 (петстотин двадесет и девети), целият имот с площ от 87,10 кв.м. (осемдесет и седем квадратни метра и десет квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., Заповед за допълване №475/18.09.2018г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 22753 при граници на имота: Изток – край на регулацията; запад – улица; север – НУПИ с пл.сн.№246 и друг терен в строителните граници; юг – НУПИ с пл.сн.№245 и друг терен в строителните граници, по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., Заповед за допълване №475/19.09.2018г. на кмета на община Симитли.3. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №528 (петстотин двадесет и осми), целият имот с площ от 63,80 кв.м. (шестдесет и три квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., Заповед за допълване №477/18.09.2018г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 22753при граници на имота: Изток – край на регулацията; запад – улица; север – друг терен в строителните граници; юг – НУПИ с пл.сн.№356 по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., Заповед за допълване №477/19.09.2018г. на кмета на община Симитли.4. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №531 (петстотин двадесет и първи), целият имот с площ от 60,40 кв.м. (шестдесет квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., Заповед за допълване №677/28.12.2018г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 22753 при граници на имота: Изток – улица; запад – улица; север – НУПИ с пл.сн.№174; юг – НУПИ с пл.сн.№175, по регулационния и кадастрален план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., Заповед за допълване №677/28.12.2018г. на кмета на община Симитли.III. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за  ПРОДАЖБА, към Буква Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:1. Урегулиран поземлен имот І (първи) с планоснимачен № 415 (четиристотин и петнадесети), находящ се в кв. 21 (двадесет и първи), целият имот с площ от 306,70 кв.м. (триста и шест квадратни метра и седемдесет квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Брежани, одобрен със Заповед № 1365/1959 г., изменен със Заповед № 90/28.02.2019 г. на Кмета на Община Симитли, отреден за “Обществено обслужване”, ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Север – улица; изток – УПИ ІІ, пл. сн. № 201, кв. 21; юг – имот с пл.сн. № 200, кв. 21; запад – площад.
IV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 6 390 лв.
V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 720 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,