Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

До

Георги  Христов Узунов

район „Илинден“, жк. „Захарна фабрика“ №39,

вх.А, ет.2, ап.6

гр. София

УПИ VІІІ-231 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 241/05.06.2019г. за одобряване на  ПУП -ПЗ /план за застрояване/  за УПИ VІІ–232, кв. 16 по плана на кв. „Ораново, гр. Симитли,общ. Симитли за промяна предназначението на урегулиран поземлен  имот от „за жилищно строителство“ в  „за магазин, офис и автосервиз“ и Разрешение за строеж № 35/05.06.2019г.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация – гр.Симитли, отдел “СУСКЕ”.

 

Кмет:

/Ап.Апостолов/

 

АК